TUTKIMUSPERUSTA

Leikitään ja keskitytään -toimintaa on tutkittu sekä sen alkuperämaassa Uudessa-Seelannissa että Suomessa. Perheiden kanssa toteutettavasta LeKe-toiminnasta on jo saatu lupaavaa näyttöä, ja varhaiskasvatuksessa sovellettavan toimintamallin vaikuttavuutta selvitellään parhaillaan.


Tutkimus Uudessa-Seelannissa

LeKe-toimintamalli on kehitetty Uudessa-Seelannissa (nimellä ENGAGE), ja siellä sitä on jo tutkittu. Ensimmäisessä tutkimuksessa (Healey & Halperin, 2015) todettiin, että ENGAGE-ohjelmaan osallistuneilla 3-5-vuotiailla lapsilla väheni vanhempien arvion mukaan ylivilkkaus, aggressiivinen käyttäytyminen ja tarkkaavuuden ongelmat toiminnan myötä. Tutkimus antoi viitteitä siitä, että ENGAGE voisi olla toimiva tapa vaikuttaa lasten käyttäytymiseen, ja että sitä kannattaisi lähteä tutkimaan vahvemman tutkimusasetelman voimin. Tämä alustava tutkimus ei ollut satunnaistettu ja kontrolloitu, minkä takia sen perusteella yksin ei voi vetää vahvoja johtopäätelmiä syy-seuraussuhteista.

Toisessa ENGAGE-menetelmää koskevassa Uudessa-Seelannissa toteutetussa tutkimuksessa (Healey & Healey, 2019) käytettiin satunnaistettua verrokkiasetelmaa (RCT). Tutkimuksessa ENGAGE-toimintamallia verrattiin vakiintuneeseen ja vahvaan tutkimusnäyttöön perustuvaan vanhempainohjausmenetelmään nimeltään Triple P. Triple P -ohjelmassa keskitytään opettamaan vanhemmille toimivia strategioita lapsen käyttäytymisen tukemiseen esim. positiivisen palautteen sekä sääntöjen ja seuraamusten vakiinnuttamisen kautta. Triple P -ohjelmassa painopiste ei ole itsesäätelyn taustalla olevien taitojen vahvistamisessa, kuten ENGAGE-ohjelmassa, eikä leikkiminen nouse erityiseen rooliin. Tähän tutkimukseen osallistui 3-4-vuotiaita lapsia, joilla oli huomattavaa ylivilkkautta. Tutkimuksessa todettiin, että ENGAGE oli yhtä tehokas kuin Triple P vähentämään lasten ylivilkkautta, tarkkaavuuden ongelmia ja aggressiivista käyttäytymistä vanhempien arvioon perustuen. Myönteiset vaikutukset näyttivät säilyneen vielä vuoden kuluttua ohjelmaan osallistumisesta. Päiväkodin arvioissa selvää muutosta ei näkynyt. Tämä tutkimus antoi vahvaa näyttöä siitä, että ENGAGE on tehokas keino tukea alle kouluikäisten lasten käyttäytymistä.

Tutkimus Suomessa

LeKe-toimintamallin vaikuttavuutta arvioitiin Suomessa LeKe-hankkeessa vuosina 2017-2019. Tutkimukseen osallistui yhteensä 95 perhettä, jotka satunnaistettiin interventioryhmään (yht. 55 perhettä) ja odotuslistaverrokkeihin (yht. 35 perhettä). Osallistuneet lapset olivat 3-5-vuotiaita, ja heillä kaikilla oli vanhempien arvion mukaan korostunutta ylivilkkautta ja tarkkaavuuden haasteita lähtötilanteessa. LeKe-toimintamallin arvioinnin tuloksia on jo raportoitu hankkeen loppuraportissa, ja myöhemmin tulokset tullaan julkaisemaan kansainvälisessä tutkimusartikkelissa. Alustavasti voidaan sanoa, että tulokset vaikuttavat hyvin samantapaisilta kuin yllä kuvatussa Healey & Healey (2019) -tutkimuksessa; LeKe-ohjelman myötä lasten käyttäytymisessä tapahtui myönteistä muutosta vanhempien arvioon perustuen, kun taas päiväkodin arvioissa muutosta ei näkynyt.

Myös tällä hetkellä käynnissä olevassa LeKe yhdessä -hankkeessa arvioidaan toimintamallin vaikuttavuutta. Siinä kiinnostuksena on erityisesti selvittää, että saadaanko myönteisiä vaikutuksia päiväkodissa esiin, kun toiminnan pääpaino on varhaiskasvatuksessa. Myös vanhemmilla on tärkeä rooli kokonaisuudessa ”yhdessä”-sanan mukaisesti, ja hienoa olisikin, jos myönteiset vaikutukset lasten käyttäytymiseen yltäisivät näihin eri ympäristöihin, siis kotiin ja päiväkotiin.

Lähteet:

Healey, D. M., & Halperin, J. M. (2015). Enhancing Neurobehavioral Gains with the Aid of Games and Exercise (ENGAGE): Initial open trial of a novel early intervention fostering the development of preschoolers’ self-regulation. Child Neuropsychology21(4), 465-480.

Healey, D., & Healey, M. (2019). Randomized Controlled Trial comparing the effectiveness of structured-play (ENGAGE) and behavior management (TRIPLE P) in reducing problem behaviors in preschoolers. Scientific reports9(1), 1-9.