LeKe perheille vaikuttavuustutkimus

Leikitään ja keskitytään -hankkeessa tehtyyn satunnaistettuun verrokkitutkimukseen (randomized controlled trial, RCT) osallistui vuosina 2017–2019 yhteensä 95 perhettä, jotka satunnaistettiin interventioryhmään ja odotuslistaverrokkeihin. Osallistuneet lapset olivat 3–5-vuotiaita, ja heillä kaikilla oli vanhempien arvion mukaan korostunutta ylivilkkautta ja keskittymisen haasteita lähtötilanteessa.

LeKe-interventioon osallistuneiden lasten tarkkaavuuteen, ylivilkkauteen ja aggressiiviseen käyttäytymiseen liittyvät ongelmat vähenivät enemmän kuin verrokeilla vanhempien arvioon perustuen. Nämä muutokset myös säilyivät seurantamittaukseen saakka, joka tapahtui 2 kk intervention päättymisen jälkeen.

Tutkimuksessa arvioitiin myös LeKe:n toimivuutta ja soveltuvuutta. Hyvä menetelmäuskollisuus (fideliteetti = missä määrin interventio toteutuu sellaisena kuin se on tarkoitettu) näkyi siten, että vanhemmat osallistuivat tiiviisti ryhmätapaamisiin ja myös leikkivät kotona lapsen kanssa päivittäin säännöllisesti. Sekä vanhemmat että ryhmien ohjaajat kokivat intervention erittäin hyväksyttäväksi. Intervention soveltuvuudesta kertoo niin ikään se, että intervention aloittaneista perheistä vain 8 % keskeytti osallistumisensa.

Myönteiset vaikutukset näkyivät selkeästi vanhempien, mutta ei varhaiskasvatuksen, arvioissa. Harjoittelun myönteiset vaikutukset näkyivät pääasiassa siinä ympäristössä, jossa harjoittelu tapahtui. Tämän havainnon perusteella LeKe -toimintaa lähdettiinkin viemään myös päiväkoteihin.

Tutkimus antoi hyvää näyttöä sille, että LeKe-interventio on varteenotettava keino tukea 3–5-vuotiaita lapsia, joilla on tarkkaavuuteen ja ylivilkkauteen liittyviä käyttäytymisen haasteita. LeKe voi soveltua erityisen hyvin varhaiseksi, kenties ensimmäiseksi, tueksi tilanteisiin, joissa vanhempien huoli lapsesta on herännyt. Tulokset ovat varsin yhdenmukaisia muualla maailmassa käytössä olevine leikkiperustaisten menetelmien vaikuttavuustutkimusten kanssa.

Tieteellinen artikkeli on julkaistu Child Neuropsychology -lehdessä :
Klenberg, L., Teivaanmäki, S., Närhi, V., Kiuru, N. & Healey, D. (2023): Effectiveness of ENGAGE in reducing difficulties in everyday executive functions among Finnish preschoolers: a randomized controlled trial, Child Neuropsychology, 1-21.

Leikkipohjaisten toiminnanohjauksen interventioiden tutkimus maailmalla

Leikkiperustaisten toiminnanohjauksen interventioiden vaikuttavuudesta on viimeisten vuosien aikana julkaistu useita RCT-tutkimuksia. Uudessa-Seelannissa on tutkittu ENGAGE-ohjelmaa, jonka pohjalta LeKe on alun perin kehitetty. ENGAGE:a verrattiin Triple P -vanhempainohjaukseen, jonka vaikuttavuudesta on jo vahvaa kansainvälistä tutkimusnäyttöä, ja molempien todettiin vähentävän 3–4-vuotiaiden lasten käyttäytymisen ongelmia (ylivilkkaus, tarkkaavuusvaikeudet ja aggressiivinen käyttäytyminen) yhtä paljon (Healey & Healey, 2019). Yhdysvalloista vastaavia tuloksia on saatu GAIM- (Tamm ym., 2019) ja TEAMS -interventioista (Halperin ym., 2020).  TEAMS-tutkimukseen osallistui ADHD-diagnoosin saaneita 4–5-vuotiaita lapsia, joiden oireet vähenivät merkittävästi intervention jälkeen. Leikkiperustaiset menetelmät saattavatkin soveltua myös näiden lasten tukemiseen, muiden tutkimusperustaisten interventioiden rinnalla.

Intervention mekanismeja, eli mitä kautta yhdessä leikkiminen välittää myönteiset vaikutuksensa lasten käyttäytymiseen, ei vaikuttavuustutkimuksissa ole vielä selvitetty. Menetelmien taustalla on ollut ajatus, että leikkiminen harjaannuttaa lapsen toiminnanohjauksen taitoja, esim. vauhdin hillitsemistä, ja sitä kautta mahdollistaa paremman käyttäytymisen tason säätelyn. Muitakin väyliä vaikutuksille mahdollisesti on, esimerkiksi myönteisessä hengessä vietetyn ajan myötä vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutus saattaa muuttua.

Tutkimusjulkaisut:
Halperin, J. M., Marks, D. J., Chacko, A., Bedard, A. -C., O’Neill, S., Curchack-Lichtin, J., Bourchtein, E., & Berwid, O. G. (2020). Training executive, attention, and motor skills (TEAMS): A preliminary randomized clinical trial of preschool youth with ADHD. Journal of Abnormal Child Psychology, 48(3), 375–389.

Healey, D., & Healey, M. (2019). Randomized controlled trial comparing the effectiveness of structured play (ENGAGE) and behavior management (TRIPLE P) in reducing problem behaviors in preschoolers. Scientific Reports, 9(1), 1–9.

Tamm, L., Epstein, J. N., Loren, R. E. A., Becker, S. P., Brenner, S. B., Bamberger, M. E., Peugh, J., & Halperin, J. M. (2019). Generating attention, inhibition, and memory: A pilot randomized trial for preschoolers with executive functioning deficits. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 48(sup1), S131–145.

LeKe varhaiskasvatuksessa vaikuttavuustutkimus

LeKe yhdessä – hankkeessa tehtiin v. 2020-2023 kehittämistyön ohella tutkimusta, jonka tavoitteena oli tuottaa tietoa LeKe varhaiskasvatuksessa -toimintamallin vaikuttavuudesta lasten toiminnanohjauksen taitoihin. LeKe-verkkosivustolle päivitetään tietoa tutkimuksen tuloksista niiden valmistuttua.

Scroll to Top
Skip to content