LeKe yhdessä -hankkeessa toiminnan vaikutuksia arvioidaan tutkimuksen avulla.

Tutkimuksella pyritään selvittämään

 1. LeKe yhdessä -toimintamallin (sekä koko ryhmälle suunnatun osuuden että pienryhmäosuuden) vaikutusta lasten itsesäätelyn kehitykseen sekä
 2. toimintamallin eri toimijoiden (vanhemmat, varhaiskasvatuksen henkilökunta, sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät) kokemuksia yhteistyöstä.
 • Tutkimuksen kohderyhmää ovat 3-5-vuotiaat lapset (1. tavoite), ja lasten vanhemmat sekä ryhmätoimintaa vetävät varhaiskasvatus- ja sotetyöntekijät (2. tavoite)
 • Tutkimukseen osallistuu 13 päiväkotia Jyväskylästä, Espoosta ja Rovaniemeltä
 • Päiväkodit arvotaan kuuluvaksi joko interventio- tai verrokkiryhmään
 • Interventioryhmän päiväkodeissa (6 kpl) LeKe yhdessä -toiminta alkaa keväällä 2021, kun taas osassa (7 kpl) toiminta alkaa syksyllä 2021
 • Mittaukset tapahtuvat kaikissa päiväkodeissa pääosin keväällä 2021
 • Mittauksia on useampia, ja mittareina käytetään sähköisiä kyselylomakkeita sekä päiväkodissa tehtäviä tablettitehtäviä

1. LeKe yhdessä -toimintamallin vaikuttavuus lasten itsesäätelyn tukemisessa

Keitä tutkitaan?

Tutkimushenkilöitä ovat 3-5-vuotiaat lapset tutkimukseen osallistuvissa päiväkotiryhmissä Jyväskylässä, Espoossa ja Rovaniemellä. Osallistuvia päiväkoteja on Jyväskylässä 4, Espoossa 5 ja Rovaniemellä 4.  Kustakin päiväkodista tutkimukseen lähtee mukaan n. 1-3 ryhmää. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa (selvitettäessä koko ryhmälle suunnatun leikkitoiminnan vaikuttavuutta) tutkimushenkilöitä ovat osallistuvien päiväkotiryhmien kaikki kyseisen ikäluokan lapset, yhteensä n. 200-320 lasta. Tutkimuksen toisessa vaiheessa (selvitettäessä pienryhmätoiminnan vaikuttavuutta) tutkimushenkilöitä ovat ne lapset, joiden voidaan ensimmäisen vaiheen perusteella ajatella hyötyvän lisäharjoittelusta. Näitä lapsia tulee olemaan yhteensä n. 50-80.

Miten tutkitaan?

Tutkimusta varten toimintaan osallistuvat päiväkodit satunnaistetaan interventiopäiväkoteihin ja verrokkipäiväkoteihin. Interventiopäiväkodeissa seurataan lasten itsesäätelyn kehitystä LeKe yhdessä –toiminnan aikana, kun taas verrokkipäiväkodeissa seurataan lasten itsesäätelyn kehitystä ennen LeKe yhdessä -toiminnan alkamista. Näin pystytään vertaamaan LeKe yhdessä -toiminnan aikana tapahtuvaa kehitystä siihen kehitykseen, mitä lapsissa tapahtuu ”normaaleissa” oloissa, tyypillisen varhaiskasvatuksen toteutuessa. Kaikki tutkimukseen osallistuvat lapset pääsevät kuitenkin osalliseksi LeKe yhdessä -toiminnasta, ennemmin tai myöhemmin.

Tutkimus koostuu useista mittauksista toimintamallin eri vaiheissa. Mittaukset ajoittuvat välille tammi-elokuu 2021. Mittarit ovat pääosin sähköisiä kyselylomakkeita, jotka koskevat lapsen itsesäätelyssä ilmeneviä vaikeuksia. 

 • Mikäli lapsi osallistuu vain koko ryhmän toimintaan, hänestä täytetään itsesäätelyä koskevia lomakkeita kolmena kertana välillä tammi-toukokuu 2021 (ennen ja jälkeen koko ryhmän toiminnan sekä seuranta). Vanhemmat täyttävät yhden lomakkeen ja varhaiskasvatuksen työntekijät kaksi. 
 • Mikäli lapsi osallistuu lisäksi pienryhmätoimintaan, hänestä täytetään lomakkeita neljänä kertana välillä tammi-elokuu 2021 (ennen ja jälkeen koko ryhmän toiminnan, pienryhmätoiminnan jälkeen sekä seuranta). Pienryhmätoimintaan osallistuvat lapset tekevät lisäksi kaksi toiminnanohjauksen taitoja arvioivaa tablettitehtävää päiväkodissa LeKe yhdessä -työntekijän kanssa ennen ja jälkeen pienryhmätoiminnan. 
 • Vanhempien vertaisryhmään osallistuvilta vanhemmilta kysytään arviota toiminnan hyväksyttävyydestä.

2. Toimijoiden kokemukset yhteistyöstä

LeKe yhdessä -toimintamalli tuo varhaiskasvatuksen työntekijät, vanhemmat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät yhteen tukemaan lasten itsesäätelyn kehitystä. Tämän takia osana tutkimusta selvitetään toimintamallin eri toimijoiden kokemuksia yhteisestä toiminnasta. 

 • Vanhemmat täyttävät kyselylomakkeen koskien yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa. Interventiopäiväkotien vanhemmat täyttävät lomakkeen neljänä kertana välillä tammi-elokuu 2021. Verrokkipäiväkotien vanhemmat täyttävät kyseisen lomakkeen kuutena kertana välillä tammi-joulukuu 2021. Lomake on lyhyt ja sen täyttämiseen menee aikaa n. 1-5 minuuttia.
 • Pienryhmätoimintaa vetäneet varhaiskasvatuksen työntekijät täyttävät kyselylomakkeen koskien yhteistyötä vanhempainryhmää vetäneiden sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden kanssa. Lomake täytetään pienryhmätoiminnan loputtua keväällä 2021 interventiopäiväkodeissa ja syksyllä 2021 verrokkipäiväkodeissa. Lomakkeen täyttämiseen menee aikaa n. 1-5 minuuttia.
 • Vanhempainryhmää vetänyt sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijä (psykologi tai perhetyöntekijä) täyttää kyselylomakkeen koskien yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa. Lomake täytetään vanhempainryhmän loputtua keväällä 2021 interventiopäiväkodeissa ja syksyllä 2021 verrokkipäiväkodeissa (mikäli ryhmänvetäjä on uusi). Lomakkeen täyttämiseen menee aikaa n. 1-5 minuuttia.
Scroll to Top
Skip to content